Regulamin zajęć

Regulamin odbywania zajęć dydaktycznych w Oddziale Klinicznym Pediatrii Katedry Pediatrii SUM w Bytomiu


I. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i obejmują zajęcia z przedmiotów:

 • Pediatria – dla studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa studiów Io oraz dla studentów kierunku Ratownictwo medyczne
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii, w Pediatrii – dla studentów kierunku fizjoterapia JSM
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii, w Pulmonologii – dla studentów kierunku fizjoterapia JSM
 • Podstawy prawa - dla studentów kierunku fizjoterapia JSM
 • Prawo medyczne - dla studentów kierunku pielęgniarstwo i połoznictwo Io
 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej/położniczej - dla studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa studiów IIo

 II. Realizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w formie wykładów (on-line lub e-learning), zajęć praktycznych, ćwiczeń i seminariów. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe.
 2. Studentów obowiązuje teoretyczne przygotowanie się do każdego dnia ćwiczeniowego wg wykazu tematów zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Oddziału Klinicznego Pediatrii http://pediatriabytom.sum.edu.pl/
 3. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie udziału w zajęciach (100% obecności), ustnego lub pisemnego zaliczenia każdego dnia ćwiczeniowego oraz zaliczenia zagadnień przewidzianych do samokształcenia u osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Studenci uczestniczą w zajęciach tylko z grupą do której zostali przypisani. Nauczyciel nie przyjmuje na zajęcia studentów, którzy nie znajdują się na liście studentów w danej grupie.
 5. Studenci, którzy z ważnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach zgodnie z harmonogramem, zobowiązani są przedłożyć Kierownikowi Ćwiczeń usprawiedliwienie, pisemne lub drogą e-mail w ciągu 2 tygodni od nieobecności. Kierownik Ćwiczeń wyznaczy formę i termin odrabiania zajęć.
 6. Zamiana terminu zajęć praktycznych, ćwiczeń lub seminariów może odbywać się jedynie w usprawiedliwionych przypadkach, zgodnie z aktualnymi zarządzeniami Rektora SUM. Informację telefoniczną można uzyskać indywidualnie w Sekretariacie Oddziału Klinicznego Pediatrii (tel. 32-7861498).Zaliczenie wszystkich zajęć jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/zaliczenia na ocenę z przedmiotu nauczanego na poszczególnych kierunkach.
 7. Egzamin/zaliczenie na ocenę z przedmiotu Pediatria, w pierwszym terminie jest egzaminem/zaliczeniem testowym, a w pozostałych terminach poprawkowych jest egzaminem/zaliczeniem ustnym dla studentów pielęgniarstwa (Io)/położnictwa (Io)/ratownictwa medycznego. Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników egzaminu zgodnie z Regulaminem Studiów. Odwołanie może zostać złożone zgodnie z Regulaminem Studiów.
 8. W przypadku studentów pielęgniarstwa i położnictwa ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen uzyskanych z egzaminu/zaliczenia na ocenę z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.
 9. Brak zaliczenia przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 10. Konsultacje dla studentów będą odbywały się po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu z poszczególnymi wykładowcami (możliwe spotkanie bezpośrednie lub on-line) – dane kontaktowe znajdują się na stronie www.
 11. Anonimowe uwagi dotyczące jakości kształcenia student może zgłosić pisemnie (zabezpieczony pojemnik znajduje się w punkcie pielęgniarskim Odcinka Dzieci Starszych i Młodszych piętro 3 Oddziału Klinicznego Pediatrii).
 12. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni ubiór (fartuch lub mundurek zapięty, obuwie zmienne oraz obowiązujące aktualnie zabezpieczenie epidemiczne). Każdy student ma obowiązek nosić identyfikator.

 

Skandokumentu podpisany przez Dziekana WNoZK