LITERATURA

Wykaz literatury dla wszystkich kierunków studiów   PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE

Literatura podstawowa:

 1. Lissauer T., Carroll W.: Pediatria, wydanie 5 polskie, Milanowski A. (red.). Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2019.
 2. Obuchowicz A. (red.): Podstawowe zagadnienia opieki pediatrycznej w lecznictwie otwartym. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2003.
 3. Obuchowicz A.(red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL Warszawa 2016. (rozdział pt. Wywiad. Badanie podmiotowe).
 4. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL., Warszawa 2005, wyd. I.
 5. Radzikowski A, Banaszkiewicz A. (red.): Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Medipage, Warszawa 2008.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Grenda R, Kawalec W i wsp: Pediatria tom 1 i 2, PZWL Warszawa 2013.
 2. Zarzycka D, Emeryk A.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL Warszawa 2020.
 3. Kaczmarski M, Piskorz-Ogórek K: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Help-Med. s.c. Kraków 2014. wyd.I.

 

Dodatkowo dla studentów fizjoterapii:

 1. Kuliński W., Zeman K., Orlik T. (red.): Fizjoterapia w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 2. Paprocka-Borowicz M. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego. Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2021.
 3. Szczeklik A., Gajewski P. Interna Szczeklika, wyd. Medycyna Praktyczna 2022.

Dodatkowo dla studentów ratownictwa medycznego:

 1. Bursa J. Wybrane zagadnienia z intensywnej terapii dziecięcej. Wydawnictwo ŚlAM, Katowice 2006 (wydanie książkowe) oraz wyd. ŚUM, Katowice 2012 (wydanie internetowe).
 2. Godula-Stuglik U. Wybrane problemy neonatologii. Wydawnictwo ŚlAM, Katowice 2009 (wydanie internetowe).
 3. Helwich E. (red.) Resuscytacja noworodka, Elsevier  Urban & Partner 2013.
 4. Buda P., Grenda R. Poradnik dyżuranta. Pediatria. Wydawnictwo Media-Press, Warszawa 2021, wyd.II.
 5. Kleszczyński J. Stany nagłe u dzieci. Wydawnictwo PZWL Warszawa 2017.

PRAWO:

 1. Kubiak R. „Prawo medyczne”,  Seria: Studia Prawnicze, Wyd. 4. C.H. Beck, Warszawa 2021
 2. Karkowska D. „Prawo medyczne dla pielęgniarek”,  Wyd. 2. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020
 3. Kocot W.: „Elementy prawa" . Edukacja, Warszawa 2002. 
 4. Sieńko A.: „Prawo ochrony zdrowia" Dom wydawniczy ABC 2002,
 5. Całus - Woźniak (red): „Podstawy opieki położniczej", ŚAM,      
 6. Ustawa z dnia 15 Lipca 2011 r  o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. Nr 174 z 2011r,
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 października 2010r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą rodzącą oraz jej dzieckiem (Dz. U. Nr 187  z 2010r), 
 8. Karkowska  D. "Prawa pacjenta" , Jackowski M. "Ochrona danych medycznych" ABC 2011. 
 9. A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska- Wrońska „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013.
 10. A. Górski „Leksykon prawa medycznego” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012.
 11. T. Sroka „Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. Warszawa 2013. 
 12. J. Nowak- Kubiak „Ustawa o działalności leczniczej komentarz” Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012.
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
 14. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.