Tematyka zajęć

TEMATYKA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW IO, KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 

ĆWICZENIA KLINICZNE:

Pediatryczna ocena stanu ogólnego

Ocena wrażenia ogólnego pacjenta pediatrycznego

- ocena rozwoju i stanu ogólnego dziecka w różnym wieku, podstawowe pomiary antropometryczne,   zasada stosowania siatek centylowych, sczepienia;

- działania profilaktyczne I, II, III fazy wieku rozwojowego

- zbieranie wywiadu pediatrycznego (ćwiczenia umiejętności rozmowy z rodzicami i chorymi dziećmi

 

Choroby układu moczowego  i pokarmowego, najczęstsze jednostki chorobowe.

Najczęstsze choroby układu moczowego u dzieci – zakażenia układu moczowego, kamica moczowa, zespół nerczycowy

 

Choroby przewodu pokarmowego:

- celiakia,

- mukowiscydoza,

- ostra biegunka, z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia

- alergia pokarmowa,

- hiperbilirubinemia – różnicowanie,

- zakażenia H.pylori + następstwa,

- choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego. Choroby układu oddechowego.

Główne objawy chorób układu oddechowego i krążenia u dzieci

 

Jednostki chorobowe i możliwości diagnostyczno-lecznicze z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia

- zapalenie górnych dróg oddechowych

- zapalenia oskrzeli

- zapalenie płuc typowe i atypowe

- astma oskrzelowa

- ciało obce w drogach oddechowych

- wrodzone wady serca u dzieci

 

Najczęstsze zaburzenia i objawy ze strony układu nerwowego. Zaburzenia hematologiczne u dzieci.

Funkcja układu krwiotwórczego. Podział chorób „hematologicznych”. Różnicowanie zaburzeń świadomości, drgawek, upośledzenia umysłowego.

 

Jednostki chorobowe ze zwróceniem uwagi na objawy wymagające nadzoru pielęgniarskiego z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia

- padaczka – objawy w zależności od wieku

- mózgowe porażenie dziecięce

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

- upośledzenie umysłowe na przykładzie zespołu Downa

- przepuklina oponowo-rdzeniowa

- skazy krwotoczne

- ostra białaczka limfo blastyczna

- ziarnica złośliwa

- niedokrwistości 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Planowanie opieki pediatrycznej u dzieci ze schorzeniami układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, neurologicznego i z zaburzeniami hematologicznymi