Warunki zaliczenia przedmiotu

WARUNKI I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Oddział Kliniczny Pediatrii  Katedry Pediatrii

 • PEDIATRIA

kierunek: Pielęgniarstwo (PLL)  rok II  (egzamin)

kierunek:  Położnictwo (POL)    rok II  (zaliczenie na ocenę)

kierunek: Ratownictwo medyczne (RM) rok II (zaliczenie) i III (egzamin)

 • KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII w Pediatrii

kierunek: Fizjoterapia  (FZS i FZN)   rok II  (zaliczenie)

 • KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII w Pulmonologii

kierunek: Fizjoterapia  (FZS i FZN)   rok II  (zaliczenie)

 • PODSTAWY PRAWA

kierunek: Fizjoterapia  (FZS i FZN)   rok I   (zaliczenie na ocenę)

 • PRAWO W PRAKTYCE POŁOŻNICZEJ

kierunek: Położnictwo   (POUS, POUN)   rok I, II stopnia   (zaliczenie na ocenę)

 • PRAWO W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ

kierunek: Pielęgniarstwo  (PLUS, PLUN)   rok II, II stopnia   (zaliczenie na ocenę)

 • PRAWO MEDYCZNE

Kierunek: Pielęgniarstwo  (PLL)   rok II, I stopnia  (zaliczenie na ocenę)

Kierunek: Położnictwo (POL) rok III, I stopnia (zaliczenie na ocenę)

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, zajęć praktycznych, ćwiczeń i seminariów w zależności od poszczególnych kierunków studiów.

Program i tematyka zajęć, wykaz zalecanej literatury, warunki zaliczenia i ewaluacja efektów kształcenia  dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Oddziału Klinicznego Pediatrii.

 

Do pozytywnego zaliczenia całości przedmiotu obowiązuje pełna realizacja poniższych warunków.

A. Frekwencja

 1. Studenta obowiązuje 100 % obecność na zajęciach praktycznych, ćwiczeniach, seminariach, wykładach realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z planem zajęć dedykowanych indywidualnie dla poszczególnych kierunków.
 1. Podczas zajęć praktycznych, ćwiczeń, seminariów i wykładów sprawdzana jest obecność studentów.
 1. W przypadku usprawiedliwionej chorobą, sprawą urzędową lub zdarzeniem losowym nieobecności na zajęciach, potwierdzonych zwolnieniem lekarskim, dokumentem urzędowym lub innym oświadczeniem przedłożonym do 2 tygodni od zaistniałej sytuacji, student ma obowiązek zaliczenia zajęć w formie określonej przez Kierownika Ćwiczeń. Odpracowanie zajęć zostaje pisemnie potwierdzone w dokumentacji studenta.
 1. Spóźnienia i zwolnienia z zajęć przekraczające 15 minut, traktowane są jako nieobecność na zajęciach. Student zobowiązany jest do odpracowania tych zajęć (patrz punkt 3).

 B. Zaliczenia cząstkowe

 1. Student ma obowiązek przygotowywać się teoretycznie do każdych zajęć praktycznych i ćwiczeń wg tematu dnia oraz zaliczyć pozytywnie każdy temat (przydzielone do tematu efekty kształcenia) w formie pisemnej lub ustnej pod kierunkiem asystenta prowadzącego zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia.
 2. Otrzymanie oceny niedostatecznej z części lub całości zajęć praktycznych i ćwiczeń, wymaga jej poprawienia w terminie do 2 tygodni lub w innym terminie wskazanym przez asystenta prowadzącego.
 3. Informacje na temat konsultacji asystentów prowadzących przedmiot wywieszone są na tablicy informacyjnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Oddziału Klinicznego Pediatrii Katedry Pediatrii.
 4. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie ocen pozytywnych z zajęć praktycznych, ćwiczeń, uzyskanie zaliczenia z samokształcenia oraz obecność na wszystkich zajęciach.

 C. Egzamin (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne), zaliczenie na ocenę pisemne (położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia)

 1. Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu/zaliczenia pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu egzaminacyjnego.
 3. Student, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu nie później niż do końca wyznaczonej zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego sesji egzaminacyjnej.
 4. O terminie egzaminu pisemnego/zaliczenia pisemnego decyduje kierownik jednostki realizującej przedmiot w porozumieniu ze starostami grup lub starostą roku.
 5. Stosowana skala ocen:

5,0 – bardzo dobry (bdb);

4,5 – ponad dobry (pdb);

4,0 – dobry (db);

3,5 – dość dobry (ddb);

3,0 – dostateczny (dst);

2,0 – niedostateczny (ndst).

6. W przypadku studentów przystępujących do egzaminu z opóźnieniem, czas zakończenia egzaminu jest taki sam, jak dla wszystkich pozostałych studentów i nie ulega wydłużeniu, bez względu na przyczynę spóźnienia.

7. Wyniki egzaminu ogłaszane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w "Wirtualnym Dziekanacie".

8. Brak zaliczenia z przedmiotu kończącego się egzaminem lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18, student nie może przystąpić do egzaminu komisyjnego.

10. W przypadku rozbieżności danych w protokole zaliczenia przedmiotu i danych wprowadzonych do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów, przyjmuje się jako prawidłowe, dane zawarte w protokole zaliczenia przedmiotu.

11. Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.

12. Jeżeli w wyniku wglądu do pracy i jej analizy student stwierdzi, że udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, może wystąpić w terminie 2 dni od dnia wglądu do pracy do Dziekana, z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy.

13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie w pierwszym terminie, studentowi przysługuje prawo do 2 egzaminów poprawkowych, a w przypadku ich niepowodzenia - do egzaminu komisyjnego.

14. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną z drugiego egzaminu poprawkowego ma prawo złożyć do Dziekana w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników drugiego egzaminu poprawkowego, wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego wraz z uzasadnieniem.

D. Zajęcia praktyczne - wymagania

 1. Podczas realizacji zajęć praktycznych studenta obowiązuje:

- umundurowanie zmienne w zakresie odzieży ochronnej (fartuch lub bluza oraz obuwie zmienne),

- czytelny identyfikator,

- włosy estetycznie uczesane, w przypadku włosów długich konieczne jest ich związanie, 

- zdjęcie biżuterii

- higiena rąk (paznokcie czyste, krótko obcięte, pokrywające opuszkę palca, bez lakieru, tipsów, dodatków żelowych, akrylowych itp.). 

2. W przypadku niedostosowania się do powyższych wymogów student nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Odpracowanie zajęć przebiega zgodnie z punktem nr 3.

E. Samokształcenie

 1. Student zobowiązany jest do samokształcenia z przedmiotu zgodnie z tematami przypisanymi w grafiku zajęć i/lub przedstawioną literaturą przedmiotu.
 2. Zaliczenie materiału objętego samokształceniem odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze, pisemnie lub ustnie, zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia.
 3. Brak zaliczenia z samokształcenia, wymaga poprawienia w terminie do 2 tygodni lub w innym terminie wskazanym przez asystenta koordynującego zaliczenie z samokształcenia.

 

STUDENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ I REALIZACJI REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO KATEDRY I ODDZIAŁU KLINICZNEGO PEDIATRII